KORVIT Corporation

Linux verkko-, nimi- ja pakettiasetukset

07.01.2011 - Debian Linux 5

Tagit: linux network settings, linux hostname settings, debian linux apt package sources

Käynnistetään palvelin ja kirjaudutaan sisään peruskäyttäjällä. Vaihdetaan käyttäjää root-käyttäjäksi komennolla su. Avataan verkkoasetukset komennolla nano /etc/network/interfaces (kts. kuva 1).

Verkkosovittimella ei ole IP-asetuksia, koska verkkoasetukset ohitettiin asennusvaiheessa. Jos teit asetukset asennusvaiheessa, ei niitä tarvitse sen enempää säätää. Aseta IP-osoitetiedot verkkoasi vastaaviksi (kts. kuva 2).

Esimerkkiasetukset (Class C -verkko, ei sama kuin kuvassa 2):
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.20
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.254

Jos tietokone käyttää DHCP-palvelua (ei suositeltavaa palvelimelle), asetus näyttää tältä:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Verkkosovitinasetusten muutoksen jälkeen verkkopalvelu tulee käynnistää uudelleen muutoksien voimaanastumiseksi komennolla /etc/init.d/networking restart (kts. kuva 3).

Jos verkkosovitin saa IP-osoitteensa DHCP-palvelulta, se saa myös nimipalvelimen osoitteen/osoitteet. Muokataan nimipalvelimen asetustiedostoa komennolla nano /etc/resolv.conf. Huomioi, että tiedostoa ei vielä ole, jos verkkoasetuksia ei tehty asennuksen yhteydessä. Tiedostoon laitetaan nimipalvelimien osoitteet rivinvaihdolla erotettuina seuraavasti: (kts. kuva 4)
nameserver nimipalvelimenIPosoite

Nimipalvelin- ja verkkosovitinasetuksia voidaan testata helposti pingaamalla Googlea komennolla ping google.fi (kts. kuva 5).

kuva1kuva1kuva2kuva2 kuva3kuva3 kuva4kuva4 kuva5kuva5
Kuva 1Kuva 2Kuva 3Kuva 4Kuva 5

Tietokoneen asennuksessa asetettua isäntänimeä voi tarvittaessa muuttaa komennolla nano /etc/hostname. Tiedostossa on pelkkä isäntänimi (kts. kuva 6). Uusi isäntänimi tulisi myös vaihtaa hosts-tiedostoon komennolla nano /etc/hosts. Isäntänimen muutos astuu voimaan vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jonka voit suorittaa komennolla shutdown -r now .

Jos asennusvaiheessa ei ollut Internettiä käytössä tai verkkoasetuksia ei tehty, on APT:in pakettilähdeluettelo käytettyjä CD-levyjä vaille tyhjä (kts. kuva 7). Pakettilähteitä pääsee muokkaamaan komennolla nano /etc/apt/sources.list. Lähteet voidaan päivittää parempiin, kuten alla mainittuihin (kts. kuva 8):
deb http://ftp.fi.debian.org/debian/ lenny main
deb-src http://ftp.fi.debian.org/debian/ lenny main

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib

deb http://ftp.fi.debian.org/debian/ lenny non-free
deb http://ftp.fi.debian.org/debian/ lenny contrib

Testataan pakettilähteiden toimivuus päivittämällä pakettiluettelo komennolla apt-get update (kts. kuva 9)

kuva6kuva6kuva7kuva7 kuva8kuva8 kuva9kuva9
Kuva 6Kuva 7Kuva 8Kuva 9